Nätverk

09/Dec/2019

GEORANGE ska som neutral samordnare genom konkreta insatser i enlighet med nedanstående exempel öka den regionala konkurrenskraften. De naturliga förutsättningarna i form av malm och mineral ska bättre nyttjas för att skapa en hållbar tillväxt.

network1

Georange 

Ett fokuserat arbete utifrån nedanstående aktiviteter ska bedrivas i syfte att bl.a. uppnå en ökad internationell kompetens. Nya affärsidéer ska födas och anammas som en direkt följd av samarbetet inom klustret. Nya företag ska ha tillkommit och befintliga företag ska ha lagt om sin verksamhet för att möta efterfrågan från gruv- och mineralindustrin. 

· Gemensam marknadsföring, nationellt/internationellt
· Samverkan på nya marknader
· Höja och utbyta kompetens
· Utbyte av produktionsresurser
· Förmedling av information
· Gemensamma utbildningar
· Samlokalisering
· Gemensamma administrativa funktioner
· Framtagande av presentationsmaterial
· Särskilda aktiviteter för att fånga traditionella kvinnobranscher
· Deltagande/anordnande av mässor
· Internationalisering, öka medvetenheten om internationell tillväxtpotential
· Arbeta strukturerat med arbetskraftsförsörjning i samarbete med relevanta aktörer.
· Temakvällar

 Miljö och jämställdhet

Det finns idag i gruv- och mineralindustrin uttalade behov av kompetenser inom miljöområdet som möjliggör nya företag och nya affärsidéer inom klustret. 

 Företagen ser redan idag fokuseringen på miljön som ett sätt för dem att öka sin konkurrenskraft, bl.a miljöcertifierar man sig nu, för att möta framtida krav. Denna del kan med koppling till aktuell och ledande forskning leda till nya företag och nya tjänster att marknadsföra på en internationell marknad. 

 Geobranschen är av tradition mansdominerad, men idag finns ett stort behov av arbetskraft där även kvinnor ingår. Tjänsteutbudet ska därför vara diversifierat, dvs även innefatta en rad traditionella kvinnoyrken. Särskilda aktiviteter för att fånga traditionella kvinnobranscher, och få dem att se mervärdet i samverkan, ska genomföras.

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!