Nationellt nätverk för gruvkommuner

16/Dec/2020

Projektet skall stödja kommuner i deras arbete att tillse att gruv- och mineralprojekt bidrar till positiv samhällsutveckling och välfärd. Projektet avser vidare skapa ett aktivt och livskraftigt nätverk av ”gruvkommuner”. Projektet kommer även kunna bidra till att tillståndsprocessen för gruv- och mineralprojekt (både vad gäller bearbetningskoncession samt miljötillstånd) bättre belyser den socioekonomiska hållbarhetsaspekten.

I förlängningen bör detta innebära en förbättrad utvärdering av projekt, samt en förstärkt förståelse och social acceptans för gruv- och mineralsektorn.


Kommuner har en relativt begränsad roll i tillståndsprocessen för projekt som rör koncessionsmineral. Kommuner har samtidigt ett stort ansvar att sörja för att de konsekvenser som uppstår (positiva och negativa) hanteras tillfredsställande. Projektet kommer stödja berörda kommuner att ta sig an dessa utmaningar genom att förstärka befintlig kompetens, definiera ”State of the Art” baserat på nationell och internationell erfarenhet, genomföra riktat forskning samt ge ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Projektet har sju huvudsakliga delar:


Etablerande av ett nationellt nätverk för gruvkommuner och en plattform för utbyte av erfarenheter och expertis dem emellan.

Insamlande och utbyte av befintlig kunskap och erfarenheter från kommuner med stor erfarenhet av gruv- och mineralprojekt samt kommuner som har mer nyligen erhållen erfarenhet av denna typ av frågor.

Granskning av befintliga verktyg och/eller vägledningar som rör gruvkommuners arbete, samt analys av eventuella brister därvidlag.

Granskning och redogörelse av kommuners roll och skyldigheter i tillståndsgivning och övervakning av gruv- och mineralprojekt enligt svensk lag och relevant EU lagstiftning.

Redovisning av goda och relevanta internationella exempel av lokala myndigheters roll i planering och genomförande av gruvprojekt i form av ”State of the Art”.

Analys av behovet av utredning av förändringar i lag och praxis för att underlätta gruvkommuners arbete, samt tillse att en balans finns mellan kommuners mandat och ansvarsområden i gruv- och mineralfrågor.

Utredning av behov och affärsmöjligheter som rör erbjudandet av stöd- och vägledningstjänster till gruvkommuner.

  Bemanning
Projektledare & expert:
Håkan Tarras-Wahlberg (SGAB/Georange) hakantw@georange.se
Expert & bitr. projektledare (norr):
Anna K Kostet (AKK ARCTIC CON)
Expert & bitr. projektledare (syd):
Stefan Sädbom (Bergskraft)
Forskningsledare:
Lena Abrahamsson (LTU)

Finansiärer: