Genomförbarhetsanalys (”Veikarte”) för en Mineralstrategi för Nordkalotten.

30/Mar/2021

Projektets skall undersöka förutsättningarna för att utveckla en gemensam
mineralstrategi för Nordkalotten, dvs de norra delarna av Norge, Sverige
och Finland.

Internationell erfarenhet visar att antagandet av moderna regelverk, tillsammans med en förstärkning av riktlinjer och principer är viktiga steg för att utveckla en ansvarsfull och framgångsrik gruvsektor.

Frågor som rör mineralresurser och gruvsektorn styrs till största delen av nationella lagar och regler, med jämförelsevis begränsat internationellt samarbete och/eller överenskommelser. Tack vare de nordiska ländernas gemensamma historia, traditionellt samarbete och geografiska närhet har respektive lands mineralsektor kommit att styras på liknande sätt. En inledande analys av existerande strategier i de tre länderna visar att likartade utmaningar existerar. En av dessa likheter är att de mest betydande möjligheterna vad gäller gruvsektorsutveckling finns i de norra delarna av respektive land. 

Detta i sin tur borgar för att det finns goda möjligheter att utarbeta en gemensam mineralstrategi för

Nordkalotten för att på så vis kunna ta sig an de utmaningar som finns – samt och ta till vara de möjligheter som existerar - på ett mer strukturerat och effektivt vis. En gemensam strategi för Nordkalotten har i sin tur potential för att öka samarbete mellan länder, optimisera utnyttjandet av existerande resurser samt bidra till regional utveckling i Nordkalotten. I så måtto har ett initiativ som innefattar alla tre länderna en mycket stor fördel jämfört med liknande insatser och initaitiv som görs på nationell basis.

Projektet kommer genomföras av Georange, med hjälp av en arbetsgrupp som innefattar deltagare från Nordkalottrådets samtliga regioner. Projektet kommer även inludera en referensgrupp.

Georange leder projektet och ansvarar för att det genomförs enligt plan. Arbetsgruppen i sin tur stödjer Georange i arbetet samt kontrollerar att projektplanen följs. Arbetsgruppen leds av Nordlands fylkeskommun (2 deltagare, varav en gruppledare) och innefattar även deltagare från Lapin Litto (1 person), Troms och Finnmark (1 person) och Norrbotten (1 person).

Referensgruppen kommer bestå av 1-2 deltagare från varje land, företrädesvis personer med god och specifik kunskap om gruvindustrins villkor, men även personer med bredare kompetens.

Mera information lämnas av Projektledaren Håkan Tarras-Wahlberg, hakante@georange.se 

FINANSIÄR