Prevention of heavy metal release from a mining waste deposit by an active cover layer. Simulation of geochemical reactions in PhreeqC

Geokemisk studie av grundvattnet i ett upplag med avfallssand, magasin 1 Kristinebergsgruvan

Kinetics of sulphide oxidation and pH neutralization in tailings

Bildning av sekundära järnutfällningarur lakvatten från gruvavfall - kinetik karakterisering av struktur och metalluptag

Kvantifiering av vittringshastigheter hos sulfidmineral från gruvavfall

Sorption studies of a secondary iron precipitate formed from mining waste leachates

Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv

Sphalerite Weathering Kinetics Effects of Particle Size and pH

Size Distribution of Metals in a Mine Drainage Recipient at the Kristineberg Zn - Cu Mine

Geokemisk karakterisering av anrikningssand från magasin 1 och 1B, Kristineberg, med fuktkammarförsök

Ladda fler