Ordförandens ord

LG webbild ljus1

GEORANGE och framtiden

 

GEORANGE stora utmaning nu är att fortsätta att vara en viktig, intressant och kompetent organisation som allt fler företag och organisationer finner mervärden i att delta i. Vi har i närtid att formulera våra visioner och därmed också våra idéer om finansiering av verksamheter. Vi talar här närmast om 2012 – 2015. Arbetet med inriktning, utformning och förankring pågår.

 

Sambandet att ekonomisk utveckling kräver metaller ger i sig stora möjligheter för Sverige utifrån landets tradition och geologiska förutsättning.

 

Världsmarknadens ökande efterfrågan av mineralråvaror har fått EU att inse betydelsen av Sveriges och då kanske specifikt norra Sveriges fyndigheter. Det är dock önskvärt att öka medvetenheten, såväl inom Europa som i övriga världen om Sverige som en viktig leverantör av förädlade produkter och tjänster, och inte enbart som en exportör av råvaror.

 

Hållbar utveckling handlar om att miljöfrågor (ekologiska frågor) ska samverka med de ekonomiska och sociala intressena i samhället. Sverige har en stor potential att vara ett föregångsland vad gäller tillämpning av ny miljöteknik och efterbehandlingsmetoder så att alla tre förutsättningar för en hållbar utveckling samverkar. Det skapar konkurrenskraft och arbetstillfällen, samtidigt som värdefulla naturvärden och turism, rennärings- och friluftsintressen kan bevaras.

 

Gruvindustrin är basen för ett helt kluster av aktiviteter med världsledande tillverkare av gruvutrustningar med Sandvik och Atlas Copco i spetsen men också med många mindre bolag som tillsammans med konsulter och FoU institutioner bildar ett dynamiskt kluster. Ett exempel är Bergteamet, som sedan starten 1999 vuxit till ett internationellt verksamt gruvtjänsteföretag med över 500 anställda.

 

För att nå en hållbar användning av Sveriges mineraltillgångar och genom detta öka den svenska konkurrenskraftenmenar jagatt några faktorer är centrala:

 

·         En ökad satsning på utbildning av strategiskt viktiga yrkesgrupper är nödvändig. Branschens snabba utveckling under 2000-talet har medfört en brist på välutbildade ingenjörer, geologer och andra experter som krävs för att driva ett gruvprojekt på ett rationellt och effektivt sätt. En utveckling av gruvindustrin förutsätter även förstärkt forskning inom området. Universiteten i Luleå och Umeå måste ges förstärkta resurser för forskning inom områden som direkt eller indirekt har anknytning till gruvverksamhet. Fokusområden bör bland annat vara hanteringen av utsläpp från gruvsektorn och utveckling av miljöteknik inom området.

 

·         En ökad satsning på jämställdhetsfrågor är nödvändig för att klara rekryteringsbehovet samt minska den sneda könsfördelningen i branschen. Det är viktigt att bygga attraktiva samhällen som ger ökad inflyttning och som får folk att stanna. Ska orter i Sverige vara attraktiva måste de kunna erbjuda bra och utvecklande arbeten, en fungerande service och en meningsfull fritid för både kvinnor och män.”.

 

·         Industrins produkter och förädlade råvaror fraktas till stor del på järnväg, från källan i norr och stegvis söderut till Europas industrier och marknader. Norrbotniabanan är, tillsammans med utveckling av det övriga järnvägs- och vägsystemet, i detta sammanhang av central strategisk betydelse.

 

·         Tillståndsprövningen måste effektiviseras men detta få inte ske på bekostnad av kvalitet och miljökrav.

 

 

GEORANGE ska också vara en organisation som man är stolt över att vara medlem i. En organisation vars idéer man gärna förmedlar och en organisation som man gärna marknadsför.

 

Till sist……….besök, sprid och kommentera vår hemsida. www.georange.se.

 

 

Signatur LG 2

Ordförande GEORANGE