Georange och branschen

GEORANGE Ideella Förening är en samordnande intresseorganisa-tion med sin främsta utgångspunkt i Sveriges malm- och mineral-tillgångar. Föreningens huvudsakliga uppgift är att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

 

Avsikten är att göra detta inom ett antal avgränsade insatsområden:
 
1. Medverka till att en återkommande internationell mötesplats för gruv- och prospekteringsindustrin säkerställs.

2. Forma och stärka ett fungerande nätverk av företag, akademi och offentliga aktörer.

3. Finna och visa på metoder för konstruktiva och utvecklande metoder där olika markanvändares intressen beaktas.

4. I samverkan med relevanta utbildnings- och forskningsinstitutioner utveckla gruv- och prospekteringsrelaterad miljöforskning i syfte att utveckla konkurrenskraftiga miljöteknikföretag.

5. Genom insatser riktade till folkbildningsorganisationer och ungdomsskolan sprida kunskap i syfte att höja kunskapsnivån om geologi.