Markanvändning

I de ur gruv- och prospekteringssynpunkt intressanta regionerna finns idag ett antal andra intressen som på olika sätt gör anspråk på markanvändning.

 

Bland dessa kan nämnas rennäring, jordbruk, skogsbruk, turism, testverksamhet och olika former av naturvårdintressen.

 

För att tidigt kunna analysera eventuella motsättningar mellan olika intressen (i yttersta fall mellan bevarande och exploaterande) behövs nya former av verktyg. Med den utveckling av olika former av digitala planer kan detta ske på ett i processen tidigt stadium.

 

Syftet är att utveckla metoder för nya former av samråd där målsättningen är att hitta lösningar där de olika intressena inte bara accepterar varandra utan även bidrar till varandras utveckling.

 

Kontinuerlig information och olika former av kompetenshöjande insatser behöver genomföras i syfte att öka de olika branschernas kunskap om varandra.


pdf Georange vägledning 2011 03 30