Drivmotor Georange

Geroange har beviljats finansiering från Botnia Atlantica för att bedriva ett projekt i samarbete med Minerals Norway A/S som går under namnet "Drivmotor Georange". Medfinansiärer på Svensk sida är Skellefteå Kommun och Lycksele Kommun.

 

Den strategiska idén med Drivmotor Georange är att som en aktiv samordnare skapa regionala, nationella och internationella arenor där offentliga aktörer, näringsliv och akademi kan mötas i en strategisk samverkan inom olika plan för att stimulera en nationell, regional och nordisk tillväxt med de malm- och mineralresurserna som utgångspunkt.

 

Projektet kommer att starkt bidraga till en expanderande och samhällsekonomiskt hållbar utveckling för en nordisk kunskapsöverföring samt  nya samarbeten inom gruv- och mineralindustrin. De planerade aktiviteterna skall bidra till att stärka programområdets konkurrenskraft och sammanhållning. Nya nätverk och en förbättrad sammanhållning skapas genom mänskliga möten under projektets löptid. Geografiskt återupptar projektet ett tidigare traditionellt och naturligt samarbetsområde, dock med nya och innovativa samarbetsformer. Vidare har också projektet ett starkt fokus på en social hållbar utveckling i form av att de kunskaper som genereras bland annat inom markfrågor, jämställdhet och hållbara samhällen.

 

Som en neutral aktör med utgångspunkten i våra gruv- och mineraltillgångar kan Georange samordna samverkansprocesser. Detta kräver ett antal aktiviteter/åtgärder;

 

  • - Stärka lokala och regionala offentliga aktörer, företag och organisationer i norden med kompetens och forum för erfarenhetsutbyte och samverkan
  • - Finna former för ett integrerat och systematiskt hållbarhetsarbete inom näringen där alla tre hållbarhetsmålen beaktas.
  • - Tydlig och relevant koppling till regionala tillväxtprogram
  • - Samordning av näringen, offentliga aktörer och akademi

- Verkställande av mötesplatser och nätverk.

 

Kontaktperson i Sverige är: Lennart Gustavsson, ordf@georange.se

Kontaktperson i Norge är : Susanne Sand; susanne@ru.no

 

Botnia Atlantica.2