Lägesrapport miljöforskningen maj

Forskningen vid LTU körde igång under förvintern. En stor del av tiden ägnades inledningsvis åt rekrytering av nya doktorander.

 

Vid LTU består idag Georangegruppen av seniorforskarna Lena Alakangas, Anders Widerlund och Björn Öhlander, och doktoranderna Sara Frandsen, Lucille Villain och Peter Nason. Sara är markvetare från SLU i Uppsala, och har varit igång ett bra tag. Lucille har sin grundutbildning från French National School of Geology i Nancy, har varit utbytetsstudent vid LTU och började som doktorand 1 april. Peter är geolog med sin grundutbildning från Camborne School of Mines, University of Exeter i England, och börjar 1 maj. 


Forskningen består dels i att forstätta de långa tidsserier som påbörjades i MiMi-programmet och förra fasen av Georange, och dels i att studera hur avfall från andra industrier och verksamheter kan användas för efterbehandling av gruvavfall. Lena, Björn, Lucille och Peter arbetar med detta. Lucille har påbörjat studier av en tidigare efterbehandlad öppet dagbrott, där resultatet inte är tillfredställande.

 

Studierna består i att ta fram bättre underlag inför igenfyllande av dagbrott samt att pröva alternativa metoder för att hindra sulfid oxidation i fält och pilotskala. Litteraturstudier, planering och förberedelse inför vår-sommar och höstens provtagningar av bl.a. yt och grundvatten omkring dagbrottet pågår. Uppföljande planering och förberedelse av provtagningar i pilotcellerna samt i efterbehandlade magasin pågår samt översyn av miljöforskningsstationen. Diskussioner kring material som är intressanta att studera i pilot skala pågår med företag. Fyllning av material i cellerna sker förhoppningsvis under maj månad med efterföljande provtagning under sommar-höst.


Ett annat forskningstema, som Sara och Anders arbetar med, är gruvindustrins utsläpp av kväve och hur man kan minska dem. All Georangeforskning bedrivs i nära samarbete med gruvindustrin och andra företag.

 

Vid UmU kommer man dels att studera hur metaller som frigörs vid sulfidoxidation kan bindas till anrikningssanden i sandmagasin under syrefria förhållanden och dels den effekt sekundära järnutfällningar har på rörligheten av metaller inom gruvområdet och i dess närmiljö. Hittills har arbetet fokuserat på metallfastläggning i anrikningssand, d.v.s. den del av projektet som är kopplat till Vinnovas strategiska gruvforskningsprogram.

 

Provtagning av anrikningssand i Kristineberg, Aitik, Boliden och Zinkgruvan genomfördes i oktober-november 2008. Dessa prover har karakteriserats på ett antal olika sätt under vintern: kemisk analys av fast fas och porvatten, kristallografi (pulverröntgen), porvolym, specifik ytarea m m. En serie lak –och sorptionsförsök har inletts. Inledningsvis är det prover från  Aitik och Zinkgruvan som undersöks. Dessa försök kommer att pågå hela våren och sommaren. En ansökan om stråltid för EXAFS-undersökningar vid MaxLab i Lund har beviljats. Vi kommer att ha tillträde till instrumentet under fyra dygn i slutet av året. Prover för dessa analyser kommer att prepareras i början av juni.


Provtagning av sekundära järnutfällningar bildade under oxiderande förhållanden i Kristinebergsområdet kommer att inledas i början av juni.


Förutom Lars Lövgren arbetar f.n. enbart Tomas Hedlund och en examensarbetare med dessa projekt. För att belysa olika aspekter av metallfastläggningen kommer dessutom flera andra av kemiska institutionens forskare att engageras i projektet med olika expertis, bl.a. Torbjörn Karlsson som sedan något år är PostDoc vid UmU. Torbjörn blir dens om genomför och tolkar EXAFS-mätningarna. Sannolikt kommer även en disputerad forskare (PostDoc) att nyrekryteras till dessa projekt.